સંપર્ક

અમદાવાદ સરનામું

અખીલ ગુજરાત લોહાણા સમાજ

૨૧૪, બીજો માળ, સ્વામી નારાયણ કોમ્પ્લેક્ષ,
હોટેલ નીલકંઠ બ્લીસ ની ઉપર, પાલડી,
મહાલક્ષ્મી પંચ રોડ નજીક,
અમદાવાદ - ૩૮૦૦૦૭.

મોબાઇલ : ૯૯૦૯૯૯૪૧૯૭
ઈ-મેલ : akhilgujaratlohanasamaj123@gmail.com

સુરત સરનામું

અખીલ ગુજરાત લોહાણા સમાજ

c/o બાલાજી એસ્ટેટ,
એ-૭૭ ૭૮, ત્રિકમ નગર,
લંબે હનુમાન રોડ,વરાછા,
સુરત - ૩૯૫૦૦૬.

મોબાઇલ : ૯૯૦૯૯૯૪૧૯૭
ઈ-મેલ : akhilgujaratlohanasamaj123@gmail.com