સ્ટેન્ડિંગ કમિટી

સ્ટેન્ડિંગ કમિટી

ક્રમ હોદ્દો નામ સ્થળ મોબાઈલ
ફંડ રેઝિગ સમિતિ
યુવા સમિતિ
આરોગ્ય સમિતિ
મહિલા સમિતિ
સંકલન સમિતિ
શિક્ષણ સમિતિ
સાંસ્કૃતિક સમિતિ
ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી સમિતિ
પ્રવાસ સમિતિ
રોજગાર સમિતિ
રમત ગમત સમિતિ
છાત્રાલય સમિતિ
સંપાદન સમિતિ
વાત્સલ્ય સમિતિ
થેલેસેમિયા સમિતિ
પ્રોફેશનલ સમિતિ